Adatkezelési Tájékoztató

 

A Hajós Holistic Brt. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.matrixholistic.hu web- oldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárló (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

 Az Érintett a Honlap használatával, az ajánlatkérés elküldésével, az áraján- latban foglaltak alapján a a megrendelés elküldésével elfogadja az Adatke- zelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatáro- zott adatkezelésekhez.

1. Szolgáltató mint adatkezelő

 

 

Cégnév:

Hajós Holistic Brt.

 Székhely, levelezési cím:

1097 Budapest, Illatos út 9.

 Iroda címe:

Hippocampus – Brt Kft

 Telefon:

+36 30 173 4437

 E-mail:

MATRIX@MATRIXHOLISTIC.HU

 Adószám:

12671340-2-43.

Cégjegyzékszám:

01-09-697784

Bejegyző bíróság:

Budapesti Törvényszék cégbírósága

Tárhely Eladó adatai:

IT&Coffee Kft.
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 43-45. info@itcoffee.hu

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

2. Definíciók

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azono- sított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különö- sen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonossá- gára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintett- re vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyil- vánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel fél- reérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt ada- tok törlését kéri;
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi szemé- lyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntése- ket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldol- gozóval végrehajtatja
 6.  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különö- sen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megvál- toztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, va- lamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó tech- nikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásá- hoz alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgo- zását végzi;
 9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhe- tővé tétele;
 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésé- nek végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljá- ból;
 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illet- ve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozó- val.

3. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kö- tötten, kizárólag az ajánlat adása, a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltéte- leinek későbbi bizonyítása és amennyiben az Érintett feliratkozik hírlevél- re, mely direkt marketing elemekkel rendelkezik, akkor a hírlevél küldése érdekében tárolja és kezeli.

 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az in- formatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott célok- tól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előze- tes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tá- jékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4. Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulá- sa alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének meg- adásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű fele- lősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet megadta.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1   Az ajánlatkérés, megrendelés során kötelezően megadott adatok

 • Név,
 • Pontos cím (irányítószám, város, utca név, házszám),
 • Telefonszám (mobil és/vagy vezetékes),
 • E-mail cím,
 • Az adott termék felhasználás célja,
 • Nem,
 • Kor,
 • Foglalkozás.

Esetenként előfordul, hogy maga az Érintett a Szolgáltató részére záróje- lentést küld el, a termékválasztás érdekében. Az Érintett elfogadja, hogy amennyiben a zárójelentését vagy egyéb dokumentumát önként elküldi Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató az abban szereplő adatok tekintetében is adatkezelővé válik, annak ellenére, hogy zárójelentés bekérésére az aján- latkérés során a Szolgáltató részéről nem kerül sor.

5.2   Hírlevél

 Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve teljes nevét köteles megadni a Szolgáltató részére.

 5.3   Kapcsoltfelvétel

 Ha az Érintett elektronikus úton kívánja felvenni a kapcsolatot a Szol- gáltatóval, akkor használhatja a kapcsolt menüpontban megtalálható elektronikus űrlapot ennek érdekében. A kapcsolat felvételi űrlapon az Érintett a nevét, email címét illetve a telefonszámát köteles megadni a Szolgáltató részére.

 5.4   Technikai adatok

 Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szol- gáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számító- gépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett kü- lön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépés- kor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szol- gáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. 

5.5   Cookie-k

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett ada- tait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkci- ói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyúj- tása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük:  www.google.com/analytics/

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékozta- tást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti ada- tokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tar- tozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remar- keting kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap használói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1   Ajánlatkérés, megrendelés során megadott adatok

 A kötelezően megadott személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett nem kéri emailben vagy postai úton adatainak törlését a rendszerből. Ez esetben a törlés határideje a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanap.

6.2   Hírlevél feliratkozás során megadott adatok

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leirat- kozhat a hírlevelek küldéséről. Hírlevél esetében a Szolgáltató, mind- addig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezését követően (emailben, postai úton vagy a „Leiratkozás” gombra kattintva) Szolgáltató az Érintett részére nem küld hírlevelet. 

6.3   Technikai adatok

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivéte- lével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. 

6.4

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogsza- bályokban számlamegőrzési kötelezettség) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő megrendelés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik sze- mély(ek) részére nem adják át. 

Szolgáltató a Honlap üzemeltetése, megrendelések kiszállítása, az elszá- molás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuva- rozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Név:                             DPD Hungária Kft.

Székhely:                     1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép.

E-mail:                         dpd@dpd.hu

Tevékenység:               futárszolgálat

 

Név:                             T.&P.SZ.AUDIT Adó-Pénzügyi

Tanácsadó és Könyvviteli Szolgáltató Kft.

Székhely:                     1188 Budapest Rákóczi u. 79/b.

 E-mail cím:                   email:  oszkar.peternell@pszpeternell.eu Tevékenység:                                   könyvelés 

Tárhelyszolgáltató  adatai:

Név:                             IT&Coffee Kft.

Székhely:                     1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 43-45.

E-mail cím:                   info@itcoffee.hu

 A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 8.1   Technikai adatok

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról. 

Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, Szol- gáltató által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül. 

8.2   Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak he- lyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 mun- kanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. 

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésé- re álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti ké- relmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasí- tásának ténybeli és jogi indokait. 

8.3   Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgál- tató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozott- sága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az Érintett a 8. pontban feltüntetett jogait az 1. pontban feltüntetetti elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja. 

8.4

 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)  alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Bu- dapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az ajánlatké- rés vagy a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgálta- tó jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szol- gáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapí- tása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcí- mek felhasználásnak jogszerűségére. 

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megren- delések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást, ajánlatkérés esetén, ajánlat küldését szolgálja, így elsősorban ennek érde- kében kerül sor e-mail küldésére.

10. Adatbiztonság

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg min- dent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisü- lését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Köte- lezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezett- ségeinek teljesítésére.

 

11. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érin- tettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. január 1. napjától érvényes.

A Honlap Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető itt. […]

Feliratkozás a hírlevélre

Matrix információk

Sikeres feliratkozás!